Rekrutacja Erasmus+ 2018

ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI NA PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW TECHNIKUM

ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZE,

ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWEKA102 - MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I KADRY W RAMACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1. Niniejszy regulamin określa uczestników projektu oraz zasady organizacji praktyk zagranicznych i przygotowania językowo-kulturowego.

Dokument określa zasady i tryb kwalifikacji oraz szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczniów klas II i III technikum o profilach zgodnych z założeniami projektu pt.: ,,Praktyki zagraniczne najlepszą drogą do sukcesów na rynku pracy”.

2. Projekt ,,Praktyki zagraniczne najlepszą drogą do sukcesów na rynku pracy” jest projektem partnerskim realizowanym przez

Zespół Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

pełniącym rolę Instytucji Wysyłającej (Beneficjenta)

oraz

Pracodawców włoskich i niemieckich

pełniącymi rolę Partnerów Przyjmujących.

oraz

Sistema Turismo s.r.l i Berlink

pełniącym rolę Partnera Pośredniczącego

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

4. Celem Projektu jest:

  • wykształcenie praktyczne uczniów, ściśle korelujące z potrzebami pracodawców oraz ułatwienie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów
  • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
  • przełamanie barier komunikacyjnych oraz kulturowych
  • wspomaganie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów
  • poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji, w tym nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego
  • zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych

5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Zespołu Szkół w Górze przy ul. Armii Polskiej 15a, 56-200 Góra

6. Informacje o realizowanym projekcie i wszelkie związane z nim dokumenty dostępne są w siedzibie Zespołu Szkół Górze oraz na stronie internetowej www.zszgoras.pol.pl

7. Zakres wsparcia

W ramach projektu każdy uczestnik objęty zostanie następującymi formami wsparcia:

a. przygotowanie kulturowo-pedagogiczne,

b. przygotowanie językowe (kursy językowe – język angielski, niemiecki oraz włoski),

c. indywidualne wsparcie pedagogiczne i psychologiczne,

d. 4-tygodniowepraktyki zawodowe we Włoszech/Niemczech.

8. Wymiar czasu pracy stażysty nie będzie przekraczał 40 h/ tygodniowo (5 dni pracy, 8 godzin dziennie w przypadku ucznia pełnoletniego oraz 7 godzin dziennie w przypadku ucznia niepełnoletniego).

9. Praktyki zawodowe dla uczniów odbywać się będą w odpowiednio dobranych, zgodnych z profilami ich kształcenia zakładach pracy we Włoszech i Niemczech.

10. Praktyki zawodowe zorganizowane będą w zakładzie pracy w oparciu o wcześniej przygotowany program praktyk zawierający w swoim zakresie część teoretyczną – przygotowawczą jak i cześć praktyczną przygotowującą do zawodu.

11. W ramach projektu każdemu z uczestników zostanie zapewniony:

a. transport do kraju odbywania praktyki zawodowej oraz powrót do kraju, transport lokalny

b. zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu,

c. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą oraz OC,

d. kieszonkowe na drobne wydatki podczas odbywania praktyki zawodowej,

e. bogaty program kulturowy podczas weekendów

12. Praktyka zawodowa ma charakter nieodpłatny. Zasada ta działa w dwie strony, co oznacza, że podczas realizacji praktyki się nie zarabia, ale też nie ponosi się kosztów związanych z ubezpieczeniem, przejazdem, zakwaterowaniem wyżywieniem podczas pobytu za granicą.

13. Na zakończenie realizacji projektu uczestnik otrzyma:

a. Europass Mobilność - który to dokument zostanie przygotowany w porozumieniu z organizacją przyjmującą

b. ocenę nabytych kwalifikacji i umiejętności kluczowych sporządzoną zgodnie z systemem EVCET

b. imienny certyfikat od organizacji przyjmującej z opisem obowiązków i terminem, miejscem praktyk,

c. imienny certyfikat od organizacji pośredniczącej, poświadczający odbycie praktyki zawodowej

 

 § 2

Do Projektu może przystąpić uczeń spełniający następujące kryteria:


1. O udział w zagranicznych praktykach zawodowych mogą ubiegać się uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze klas II i III Technikum, bez względu na płeć, pochodzenie i miejsce zamieszkania.

2. Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

a. jest uczniem w Zespole Szkół w Górze,

b. poświadczy brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia stażu,

c. złoży deklarację przystąpienia do projektu,

d. weźmie udział w procesie rekrutacyjnym

3. Każda z osób przed zgłoszeniem chęci udziału w projekcie jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa.

5. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest wypełnienie:

a. deklaracji uczestnictwa

b. formularza rekrutacyjnego i złożenia ww. dokumentów osobiście u koordynatora projektu.

 

 POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

§ 3


1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:

1). Kryteria selekcji

- dobór będzie dotyczył uczniów techników (uczniowie klas II i III technikum) o profilach zgodnych z odbywanymi praktykami

- preferowana dobra znajomość j. angielskiego (test językowy)

- wysoka kultura osobista, pozytywne opinie wychowawców klas,

- umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, zdolności adaptacyjne, tolerancja (psychotest)

- zaangażowanie w życiu klasy i szkoły

2). Wyniki uzyskane przez uczniów, które przeliczane będą na punkty. Zastosujemy następujący system punktowania.

Maksymalna liczba punktów 180:

- 10 pkt. za bardzo dobrą ocenę z j. angielskiego

- 10 pkt. za bardzo dobrą ocenę z j. niemieckiego

- 8 pkt. za dobrą ocenę z j. angielskiego

- 8 pkt. za dobrą ocenę z j. niemieckiego

- 10 pkt. średnia powyżej 4,0 z przedmiotów zawodowych

- 8 pkt. średnia powyżej 3,5 z przedmiotów zawodowych

- 10 pkt. za średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących

- 8 pkt. średnia powyżej 3,5 z przedmiotów ogólnokształcących

- 5 pkt. za zachowanie wzorowe

- 3 pkt. za zachowanie wyróżniające

- 10 pkt. za udział w akcjach na rzecz szkoły

- 10 pkt. za udział w akcjach na rzecz społeczeństwa i środowiska

- 10 pkt. za udział w konkursach i olimpiadach

- 50 pkt. max. za test z języka angielskiego

2. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecności na kursach, spotkaniach informacyjnych) uczestnik umieszczony na liście głównej, zostanie wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych.

4. Po zakwalifikowaniu się ucznia, pomiędzy uczestnikiem, a szkołą zostanie podpisane porozumienie o warunkach uczestnictwa w projekcie.

 

 § 4


1. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna:
1) sporządzi zbiorczy protokół dla danego technikum
2) ogłosi listę rankingową kandydatów
3) podejmie decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach limitu miejsc
4) zawiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sposób zwyczajowo przyjęty

 

 KOMISJA REKRUTACYJNA

§ 5


1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi szkolna komisja kwalifikacyjna, w skład której wejdzie Dyrektor szkoły, koordynator projektu, nauczyciele języków obcych, psycholog oraz wychowawcy poszczególnych klas.

2. Zostanie sporządzona lista rezerwowa kandydatów.

 

 TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

§ 6


1. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej musi być złożenie na piśmie do dyrektora szkoły pisemnego odwołania od podjętej decyzji w terminie tygodnia od ogłoszenia wyników naboru.Rozpatrzenie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej po dokonanej selekcji następuje pisemnie w terminie tygodnia od otrzymania odwołania, decyzję wydaje Dyrektor Szkoły po zaciągnięciu opinii wszystkich członków komisji rekrutacyjnej i jest ona nieodwołalna.

 

REKRUTACJA DODATKOWA

§ 7


1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na praktyki zagraniczne dla uczniów danego profilu, koordynator projektu we współpracy z DyrektoremSzkoły może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Uczestnik projektu, który nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb Projektu nie może wziąć udziału w projekcie.

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Regulaminu lub wprowadzania dodatkowych postanowień, jeśli wynikać one będą z obowiązków związanych z prawidłową realizacją projektu.

3. W przypadku dokonania zmian w regulaminie rekrutacji, informacja na ten temat dostępna będzie na stronie internetowej szkoły