Broszura Erasmus+

www.erasmusplus.org.pl

Program Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia programu

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do:

  • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”;
  • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”);
  • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010-2018);
  • rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
  • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Struktura programu

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań, a także dwa zarządzane centralnie.

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Beneficjenci programu Erasmus+ realizują projekty w zakresie mobilności oraz organizują wydarzenia na dużą skalę w ramach Wolontariatu Europejskiego. Program umożliwia studentom odbycie wspólnych studiów magisterskich, a także korzystanie w trakcie nauki w innym kraju z nisko oprocentowanych pożyczek. Jeśli chodzi o kadrę i osoby pracujące z młodymi ludźmi, Erasmus+ wspomaga rozwój kompetencji zawodowych i językowych oraz umożliwia pogłębienie wiedzy na temat strategii w dziedzinie kształcenia, szkolenia oraz młodzieży. Uczestnicy programu stają się bardziej otwarci na różnorodność kulturową i społeczną.

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Beneficjenci programu Erasmus+ tworzą partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży; zawierają sojusze na rzecz wiedzy oraz umiejętności sektorowych, a także budują potencjał w dziedzinie młodzieży. Uczestniczące w programie podmioty chętniej wdrażają innowacje: przygotowują atrakcyjniejsze programy kształcenia i szkolenia, szerzej wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne. Dzięki Erasmusowi+ europejskieinstytucje i organizacje częściej korzystają z doświadczeń innych podmiotów, a także rozwijają swój potencjał, co umożliwia im działanie na szczeblu międzynarodowym.

 

Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk

W dziedzinie reform politycznych organizowane są spotkania z osobami decyzyjnymi w sprawach młodzieży, gromadzona jest wiedza na temat edukacji, szkoleń oraz młodych ludzi, realizowane są tzw. przyszłe inicjatywy, czyli perspektywiczne projekty współpracy, a także prowadzona jest współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Dzięki programowi ulepszane są systemy funkcjonujące w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

 

Erasmus+ Sport

Beneficjenci programu Erasmus+ Sport prowadzą współpracę partnerską oraz organizują niekomercyjne europejskie imprezy sportowe. Dzięki tym działaniom eliminowane są takie zagrożenia, jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych oraz przemoc. 

 

Jean Monnet

Uczestnicy programu Jean Monnet zajmują się badaniami i nauczaniem, a także prowadzeniem debaty orientacyjnej ze światem akademickim. Głównym celem tych działań jest propagowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów w dziedzinie integracji europejskiej. 

Priorytety

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu.

Nabyte kompetencje i umiejętności zawodowe uczestników, są potwierdzone następującymi dokumentami

ECVET - Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu

System ECVET wspiera mobilność i uczenie się przez całe życie. Jest to system umożliwiający transfer, uznawanie, akumulację i walidację osiągnięć efektów uczenia się

Cele ECVET:

Zwiększenie przejrzystości kwalifikacji

Podnoszenie kompetencji obywateli

Walidacja, uznawanie kompetencji zdobywanych na drodze poza i nieformalnego uczenia się

Rozwój współpracy i zwiększenie zaufania między partnerami

http://www.ecvet-projects.eu/

Europass Mobilność

Służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego. Europass – Mobilność jest wydawany bezpłatnie. Dokument może otrzymać każdy – niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego – podejmujący naukę za granicą po 1 stycznia 2005 r. pod warunkiem, że odbywa się ona w ramach wyjazdu zorganizowanego. Dokument ten potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.

Europass Paszport Językowy

Dokument jest częścią Europejskiego Portfolia Językowego, które ma na celu wspieranie autonomii ucznia w procesie uczenia się języków obcych i poznawania innych kultur.

Formularz dokumentu Europass – Paszport Językowy jest dostępny we wszystkich językach UE na stronach portalu internetowego http://europass.cedefop.europa.eu/